ફરી પાછા ભરૂચમાં

ફરી પાછા ભરૂચમાં. SVMIT ફરી જોઈન કરી. અને રોજના અપ-ડાઉનમાં (ભરૂચથી વડોદરા) થી છુટકારો.

Comments