Friday, July 29, 2011

સગા અને વહાલા

"બધા સગા, વહાલા નથી હોતા અને બધા વહાલા, સગા નથી હોતા." આ વાક્ય મારો મિત્ર Adesh Panchal જ્યારે બોલ્યો હતો ત્યાર નું મને યાદ રહી ગયું છે....

Wednesday, July 27, 2011

Was reading a book on Human Anatomy and Physiology for 2nd year BioMedical Engg. students here in Ganpat University.

Sunday, July 24, 2011

Tomorrow Back to hostel

Tomorrow I'll be back to hostel. Last monday I returned that day itself after college as we had no classes for the week.

Friday, July 22, 2011

Bye Bye Vodafone, Welcome Airtel

I changed my mobile number. Now its Airtel's CUG plan for GNFC employees. So bye bye Vodafone.

Monday, July 18, 2011

Vacation over. Going back to college. However will return today or may be tomorrow as today we have to just checkout who are our guides for dissertation.

Sunday, July 17, 2011

Ubuntu11.04

Upgrading from Ubuntu 10.10 to Ubuntu 11.04

Thursday, July 14, 2011

Currently reading "The Autobiography & Other Writings - Benjamin Franklin"
Reached Pune about 45 minutes ago.

Wednesday, July 13, 2011

As we travel in train, I got the news of 3 serial in Mumbai. God please help them.
As we travel in train, I got the news of 3 serial in Mumbai. God please help them.

Monday, July 11, 2011

It's Not About the Bike - Lance Armstrong

Currently reading "It's Not About the Bike: My Journey Back to Life" by Lance Armstrong.

Saturday, July 9, 2011

At U.S.PIZZA Bharuch with Abdul and Rahul.
Watching Murder2
With Rahul and Abdul at Inox, Bharuch.

Thursday, July 7, 2011

Completely drenched due to this first heavy showers of this season here in Mahesana. Bus fare from Mahesana to Bharuch - Rs. 133
Finally exams over. Returning home after 1 month and 9 days.

A letter written by a father to his son

//A nice main I received.

A letter written by a father to his son
Following is a letter to his son from a renowned Hong Kong TV
broadcaster cum Child Psychologist. The words are actually applicable
to all of us, young or old, children or parents.! This applies to
daughters too. All parents can use this in their teachings to their
children.
Dear son ,

I am writing this to you because of 3 reasons

1. Life, fortune and mishaps are unpredictable, nobody knows how long
he lives. Some words are better said early.

2. I am your father, and if I don't tell you these, no one else will.

3. What is written is my own personal bitter experiences that perhaps
could save you a lot of unnecessary heartaches.

Remember the following as you go through life:


1. Do not bear grudge towards those who are not good to you. No one
has the responsibility of treating you well, except your mother and I.
To those who are good to you, you have to treasure it and be thankful,
and ALSO you have to be cautious, because, everyone has a motive for
every move. When a person is good to you, it does not mean he really
likes you. You have to be careful, don't hastily regard him as a real
friend.

2. No one is indispensable, nothing in the world that you must
possess. Once you understand this idea, it would be easier for you to
go through life when people around you don't want you anymore, or when
you lose what/who you love most.

3.Life is short. When you waste your life today, tomorrow you would
find that life is leaving you. The earlier you treasure your life, the
better you enjoy life.

4.Love is but a transient feeling, and this feeling would fade with
time and with one's mood. If your so called loved one leaves you, be
patient, time will wash away your aches and sadness. Don't over
exaggerate the beauty and sweetness of love, and don't over exaggerate
the sadness of falling out of love.

5.A lot of successful people did not receive a good education, that
does not mean that you can be successful by not studying hard!
Whatever knowledge you gain is your weapon in life. One can go from
rags to riches, but one has to start from some rags!

6.I do not expect you to financially support me when I am old, neither
would I financially support your whole life. My responsibility as a
supporter ends when you are grown up. After that, you decide whether
you want to travel in a public transport or in your limousine, whether
rich or poor.

7.You honour your words, but don't expect others to be so. You can be
good to people, but don't expect people to be good to you. If you
don't understand this, you would end up with unnecessary troubles.

8. I have bought lotteries for umpteen years, but I never strike any
prize. That shows if you want to be rich, you have to work hard! There
is no free lunch!

9.No matter how much time I have with you, let's treasure the time we
have together. We do not know if we would meet again in our next life.

Your Dad

Sunday, July 3, 2011

Finally it rained આખરે અહિયાં વરસાદ પડ્યો

Finally it rained here in at about 9 pm. However just for about 15-20 minutes, but it was enough to moist the upper crust of the earth.

આખરે રાત્રે નવ વાગ્યા જેવું અહિયાં વરસાદ પડ્યો. જો કે ખાલી ૧૫-૨૦ મીનીટ માટે પડ્યો'તો.

Friday, July 1, 2011

Amit and Nishit left hostel અમિત અને નીશીત એ હોસ્ટેલ છોડી દીધી

Today Amit and Nishit left hostel. Their practical exams got over yesterday. And in 2nd year of their M.Tech they don't have to attend college everyday. They have to report every 15 days. So now only me and Vimal in room. Our practical exams are getting over on 7th July. Secondly, we are having 1 or 2 subjects along with dissertation in our 3rd semester. So most probably we'll have to here for at least 4 days a week. And if it is such (its not yet decided what will be our schedule for 3rd sem), then I prefer to stay in hostel, but Vimal is leaving hostel as he doesn't like the food available in mess. So he'll most probably stay in Kherva. Even I don't like the food available here, but the other facilities available here are good which I won't get in Kherva. The facilites are - free internet, table, bed, ample amount of lighting in the room, locker and the pollution free atmosphere of the campus.

આજે અમિત અને નીશીત એ હોસ્ટેલ છોડી દીધી. એમની પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષાઓ ગઈ કાલે પતી ગઈ. અને એમને એમ.ટેક ના બીજા વર્ષ માં રોજ કોલેજ આવવાનું નથી. એમને ખાલી દર ૧૫ દિવસે રીપોર્ટીંગ કરવાનું છે. એટલે એ લોકોએ અહિયાં રેહવાની જરૂર નથી. એટલે હવે રૂમ માં હું અને વિમલ એકલા જ છીએ. અમારી પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષા ૭મિ એ પતે છે. અને બીજું એ કે અમારે ત્રીજા સેમેસ્ટર માં ડીઝરટેશનની સાથે સાથે  ૧ અથવા તો ૨ સબ્જેક્ટ છે. એટલે અમારે તો અહિયાં કોલેજ માં ઓછા માં ઓછા ૪ દિવસ તો આવવું જ પડશે. અને જો એવું હોઈ તો (હજું પૂરી માહિતી અમને નથી મળી), હું હોસ્ટેલ માં રહેવાનું જ પસંદ કરીશ, પણ વિમલ હોસ્ટેલ છોડી દેવાનો છે. એને હોસ્ટેલ નું જમવાનું નથી ફાવતું. એ ખેરવા રહેવા જવાનો છે. એમ તો મને પણ હોસ્ટેલ નું જમવાનું નથી ફાવતું પણ બીજી બધી ફેસીલીટી અહિયાં વધુ છે. જેમ કે મફત ઈન્ટરનેટ, ટેબલ, બેડ, સારી એવી લાયટીંગ , લોકર અને પોલ્યુશન રહિત કેમ્પસ.

મારા વહાલા બાળકોને - ૬ અને ૭

મારા વહાલા બાળકો, હેપી બર્થ ડે. ભગવાન તમને ખુશ રાખે અને તમારી ઈચ્છાઓ પૂરી કરે એવા આશીર્વાદ. મારી આળસને કારણે ગયા વર્ષે તમારા જન્મદિવસ પર આ લ...