સગા અને વહાલા

"બધા સગા, વહાલા નથી હોતા અને બધા વહાલા, સગા નથી હોતા." આ વાક્ય મારો મિત્ર Adesh Panchal જ્યારે બોલ્યો હતો ત્યાર નું મને યાદ રહી ગયું છે....

Comments