આવતી કાલે મારે M.Tech નું final presentation છે. ૨ દિવસ થી સારો એવો વરસાદ પડી રહ્યો છે. આજે કોલેજ માં રાજા લીધેલી. સવારે ઉઠી ને તુષાર ને બાઈક પર ઘ-૨ મુકવા ગયો. ત્યાં મહાદેવ ભાઈ ની ચા પીધી. પછી વાળ દાઢી કપાવી જે ઘણા દિવસ ની વધી ગયેલી. આવી ને પ્રેઝન્ટેશન બનાવવા બેઠો. બપોરે હું અને મહેશ ઇન્ફોસિટી માં Uncle Sam's પીઝા માં જમવા ગયા'તા. આવી ને થોડી ઊંઘ ખેચી. જમવા જતા પહેલા સર ને મારું પ્રેઝન્ટેશન મેઈલ કરી દીધું હતું. પછી સાજે ૫ વાગ્યા જેવું ઉઠ્યો. થોડું implemetation જોયું અને પછી સર ના ઘરે ગયો. ચાલતો ગયો'તો અને વળતા આવતા પલળી ગયો. કોરા થઇ ને થોડી વાર બેઠો અને પછી અમે જમવા બેઠા. હવે અત્યારે હું પાછું મારું presentation લઈને બેઠો છું. સરે થોડા-ઘણા સુધારા આપ્યા છે એ પતાવવા. વરસાદ ને લીધે ઠંડક સારી એવી થઇ ગઈ છે. એમ પણ મને બે દિવસ થી ઝીણા તાવ જેવું લાગે છે. રૂમ ની ટાઈલ્સ પણ ઠંડી લાગે છે એટલે અત્યારે છાપા પાથરી ને એની ઉપર બેઠો છું.

Comments