દાઢી વધી ગઈ છે

ઘણા દિવસ થી દાઢી નથી કરી. લાગે છે કાલે રવિવાર ની રાજા છે તો કરીશ.

Comments