પુરણ પોળી

ગઈ કાલે અહિયાં ગાંધીનગર માં સેક્ટર ૧૬ માં આવેલા આદર્શ ભોજનાલય માં મસ્ત-મજાની પુરણ પોળી ખાધી. ઘણા વખત પછી પુરણ પોળી ખાવા મળી એટલે મજા આવી ગઈ.

Comments