ઘણું સારું
ઘાયલ કરો છો આંખો નમાવી ને,
એમ ઘાયલ કરતા રહો તો ઘણું સારું.

આખો માં પ્રીત લાવો છો,
એમ હ્રદય માં પ્રીત લાવો તો ઘણું સારું.

શરમાય ને કહો છો એમ,
શરમાતા રહો તો ઘણું સારું.

તમારા પ્રેમ માં પાગલ થયો છું એમ,
વધુ પાગલ થાઉં તો ઘણું સારું.

તમારા પ્રેમ નો ભૂખ્યો બેઠો છું,
થોડો પ્રસાદ મળે તો ઘણું સારું.

આશિક થઇ ને બેઠો છું,
તમારી બાંહો માં મરવાનું મળે તો ઘણું સારું.

તમારી યાદ મને સતાવે છે એમ,
મારી યાદ તમને સતાવે તો ઘણું સારું,

તમે દિલ થી યાદ કરો અને,
મારા દિલ ની ધ્વની તમને સંભળાય તો ઘણું સારું.

-  યશપાલસિંહ જાડેજા

Comments

 1. kok vaar aavta ne jata malo chho em malta rho to ghanu saru...

  ReplyDelete
 2. ha, dhruv, me e gazal par thi inspiration medvinej aa lakhiti.

  ReplyDelete
 3. hoth na male toh have aankho thi haiya ni vaato karo to ghanu saaaru......

  thts toh ma favo..alltym superduper hit..

  ReplyDelete

Post a Comment