છાતી ના વાળ ને વિગ નથી હોતી - ચંદ્રકાંત બક્ષી

છાતી ના વાળ ને વિગ નથી હોતી - ચંદ્રકાંત બક્ષી

કોઈને આ વાક્ય નો સાચો મર્મ સમજાય તો જણાવવા વિનંતી.

Comments