સફળતા ઝીંદગી ની હસ્તરેખા માં નથી હોતી,
ચણાયેલી ઈમારત એના નકશા માં નથી હોતી.
- બરકત વીરાણી બેફામ

Comments