કાચીંડાની આત્મહત્યા

ઝાડ પર એક કાચીંડાની
 આત્મહત્યા ચિઠ્ઠીમાં લખેલું:
 
"હવે હરીફાઈ નહી કરી શકુ,
 માણસો સાથે રંગ બદલવામાં"
Via Whatsapp.

Comments