નવાજુની - 5


  • ગઈકાલે નવી આવેલ મૂવી 'તેવર' જોવામાં આવી. 'તેવર' પોતાના તેવર બતાવવામાં નિષ્ફળ રહી. ઘણી લાંબી ફિલ્મ હતી. થાક લાગે એટલી લાંબી. જૂની વાર્તા જેવી હતી. મનોજ બાજપાઈની એક્ટિંગ સારી હતી. બાકી ચીલા-ચાલુ ફિલ્મ.
  •  હાલ નવું ઘર શોધવાનું ચાલું  છે. 
  • વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત સમિત - 2015 આજ થી શરું થયું. એને લીધે ઘણાં રોડ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. સરવાળે આમ-આદમી ને પરેશાની. 

Comments