ચાલો, ફરી પાછાં બ્લોગીંગ કરતા થઇ જઈએ

ઘણાં વખત થી બ્લોગ પર કઈ લખાયું નથી. હવે ફરી એક વાર ચાલું કરવું છે.

હમણાં તો નવાજુની માં એવું છે કે 2જી ફેબ્રુઆરી 2014 ના રોજ મારું relationship status અપરણિત માંથી પરણિત થઇ ગયું છે. ;-)

Comments