નવાજુની - 1

  • 2 દિવસથી ગળામાં ઇન્ફેકશન છે.
  • નાક વહે છે.
  • વિકનેસ લાગી રહી છે.
  • કામ ઘણું રહે છે.
  • વાંચવાનું ઘણું છે.
  • આશા રાખીએ તબિયતમાં જલ્દી સુધારો થાય. :-)

Comments