ગણેશ ચતુર્થી

આજે ગણેશ ચતુર્થી છે. કોલેજ માં રજા છે. શાંતિ થી ૧૨ વાગ્યે અમે ઉઠ્યા અને પછી ચા-નાસ્તો કર્યો.

Comments