એરટેલ ના ધાંધિયા

૨ દિવસ થી એરટેલ ના નેટવર્ક ના ધાંધિયા વધી ગયા છે. ગમે ત્યારે નેટવર્ક જતું રહે છે અને વળી પાછું ગમે ત્યારે આવી જાય છે.

Comments