આખરે વરસાદ આવ્યો

આ વર્ષે વરસાદ ઘણો મોડો પડ્યો. છેલ્લા ૨-૩ દિવસ થી ચાલુ થયો છે. આજે સવારે ભરૂચ થી ગાંધીનગર આવ્યો ત્યારે રસ્તા માં સર્વત્ર વરસાદ હતો. વાતાવરણ ઘણુંજ ખુશનુમા હતું.

Comments