સમાચાર પત્ર વગર સુનું સુનું લાગે

રોજ ની ટેવ મુજબ Times of India અને દિવ્યભાસ્કર નું ઈ-પેપર વાંચવા માટે બેઠો અને પછી ખબર પડી કે ગઈ કાલે ૧૫ ઔગસ્ત હોવાથી આજે પેપર પબલીશ ના થઈ. છાપું વાંચ્યા વગર સાલું અધૂરું અધૂરું લાગ્યા કરે, સુનું સુનું લાગ્યા kare.

Comments