પુસ્તક ના સહવાસથી જ જો પંડિત થવાતું હોત તો ઉધઈ ને પંડિત કહેવી પડે.
- અજ્ઞાત

Comments