વસ્તુઓ ને મિસ કોલ

મારી એવી ઈચ્છા છે કે આપણે આપણી જીવન જરૂરીયાત ની બધીજ વસ્તુઓ ને "મિસ કોલ" આપી શકતા હોત. જેથી કરી ને જ્યારે પણ કોઈ વસ્તુ ખોવાય તો મારે ફક્ત મારા ફોન થી એ વસ્તુ ના નંબર પર કોલ કરવાનો અને જે દિશામાં થી રીંગ વાગે ત્યાં જઈને એ વસ્તુ મેળવી લેવી. #શેખચલ્લી વિચારો 

Comments