અધીરો છે ઈશ્વર તમને બધું આપવા માટે

અધીરો છે ઈશ્વર તમને બધું આપવા માટે પણ, તમે ચમચી લઇ ને ઉભા છો દરિયો માંગવા માટે. via Gujarati Shayri

Comments