ગરમી

ગઈ કાલે હોસ્ટેલ આવ્યો. અહિયાં જોરદાર ગરમી થાય છે. વાંચવું ખૂબ જ અઘરું પડશે. હવે એવું થાય છે કે ઘરે થી અમે બધા ખોટા આવ્યા. પણ તોય ઘર કરતા અહિયાં વધુ વંચાય એટલે અમે બધા અહિયાં આવી ગયા છીએ.

Comments