માં તે માં

કોણ ઉઠાડે ? કોણ સુવડાવે ?
કોણ બોલાવે ? કોણ ખવડાવે ?
લાશ પાસે આ રોતા બાળકને
માં મારી ગઈ છે કોણ સમજાવે ?

- રાજેશ વ્યાસ 'મિસ્કીન'

રાજેશ વ્યાસ એક બાળક ની હાલત સમજાવે છે જેની માં મારી ગઈ છે. માં તે માં, બીજા વગડા ના વા.

Comments