એકલા જ આવ્યા મનવા, એકલા જવાના...

આ કીર્તન મને ઘણું જ ગમે છે.

એકલા જ આવ્યા મનવા, એકલા જવાના,
સાથી વિના સંગી વિના, એકલા જવાના...
કાળજાની કેડીએ, કાયા ન સાથ દે
કાળી કાળી રાતડીએ છાયા ના સાથ દે
કાયા ન સાથ દે ભલે, છાયા ન સાથ દે ભલે
પોતાના જ પંથે પોતાના વિનાના...
આપણે એકલા ને કિરતાર એકલો
એકલા જીવનો તારો આધાર એકલો
વેદના સહીએ રે ભલે એકલા રહીએ રે ભલે
એકલા રહી ને બેલી થાઓ બધાના....

Comments

  1. Such a nice post, great and useful information on Jain Tirth and Jain Dharma. Thanks for it !!

    ReplyDelete

Post a Comment