ભૂખ લાગી છે

આજે હોસ્ટેલ ની મેસ માં જમવાનું ઠીક હતું. ઓછું જામ્યો'તો અને અત્યારે
જોરદાર ભૂખ લાગી છે, પણ ઘરે થી લાવેલો બધો જ નાસ્તો ખવાય ગયો છે. લાગે છે
કે મારે હવે ભૂખ્યા પેટે જ સુઈ જવું પડશે. કાલે રવિવાર છે. સવારે મેસ માં
ખાલી ચા મળશે નાસ્તો નહિ હોઈ કારણ કે બપોરે જમવામાં feast હોઈ છે. Feast
પણ ખાલી નામ-પૂરતી જ હોઈ છે. :-(

Comments