અને જીંદગી ની દૌડ માં મારી આંખો મીંચાય ગઈ.

Just wrote a few lines while lying on my bed in high fever, watery eyes and aching body.


તમે આવ્યા જીંદગી માં અને દુનિયા બદલાય ગઈ,
કોરી કિતાબ માં જાણે વાર્તા રચાય ગઈ,
અંત સુધી સાથ આપવાની કસમ વહેચાય ગઈ,
અને જીંદગી ની દૌડ માં મારી આંખો મીંચાય ગઈ.

- યશપાલસિંહ જાડેજા

Comments