તમારી ખામોશી પણ ઘણું કહી જાય છે

આ શાયરી મેં થોડા વખત પેહલાં લખેલી. 

તમારી આંખો પણ ઘણું કહી જાય છે,
તમારું સ્મિત પણ ઘણું કહી જાય છે,
ખોટું બોલીને મને મુર્ખ નાં બનાવશો કારણ કે,
તમારી ખામોશી પણ ઘણું કહી જાય છે.

- યશપાલસિંહ જાડેજા

Comments

Post a Comment