આખી ડીશ ભરીને ભજિયા ખાવા સહેલા છે, એક પણ ભજિયું ન ખાવું સહેલું છે પણ બે જ ભજીયા ખાઈને બસ કહેવું અઘરું છે !!!!! Via Jagrut Desai.


Comments