કોક'દિ ફુરસદ મળે તો ફરી યાદ કરી લેજો.

આ શાયરી મેં થોડા મહિનાઓ પેહલાં લખેલી.

હોઠ પર મારું નામ આવે તો નાદ કરી દેજો,
નફરત હોઈતો મારી સાથે વાદ કરી લેજો,
દિલ માં લાગે ચુભન તો ફરિયાદ કરી દેજો,
કોક'દિ ફુરસદ મળે તો ફરી યાદ કરી લેજો.

- યશપાલસિંહ જાડેજા

Comments

Post a Comment