હજું પણ મારું દિલ એની યાદ માં ધડકે છે.

હજું પણ આંખ માંથી આંસુ ટપકે છે,
જાણે ખડક પરથી ધોધ પડે છે.
કોણે કહ્યું યાદોં ને ભૂલવી સરળ છે ?
હજું પણ મારું દિલ એની યાદ માં ધડકે છે. 

- યશપાલસિંહ જાડેજા

Comments

Post a Comment