Temperature is rising day by day

It's still March and the weather has become so hot. It's around 40 degrees !!! Don't know how much it will be in April-May.
હજી તો માર્ચ મહિનો ચાલે છે અને આટલી બધી ગરમી થાય છે. આજનું તાપમાન ૪૦ ડીગ્રી ની આસપાસ હતું !!! ખબર નહિ, એપ્રિલ - મેં મહિનાઓ કેવી ગરમી હશે.

Comments