Thursday, December 3, 2009

Black crows look handsome

ગુજરાતી માં કેહવત છે - "કાગડા તો બધે કાળા જ હોય." હું કહું છું કે આપણે એમને ધોળા કરીને કામ પણ શું છે ???? As such, black crows look handsome. 
- Yashpal Jadeja

No comments:

Post a Comment