ઘણા દિવસો પછી આજે જમવા માં દૂધપાક હતો. શ્રાધ ચાલે છે એટલે હમણાં બે-ત્રણ દિવસ દૂધપાક મળશે. પણ મને દૂધપાક કરતા ખીર વધારે ભાવે કારણ કે એમાં ભાત વધુ હોય જ્યારે દૂધપાક માં ભાત ઓછા હોય.

Comments