ચાલ, લઈ લઈએ થોડા અબોલા

ચાલ, લઈ લઈએ થોડા અબોલા 
બોલ બોલ કરવાથી આપણા જ શબ્દો આ 
આપણને લાગવાના પોલા –

આપણને શબ્દોનો મહિમા સમજાય 
એથી મૌનને જ બોલવા દઈએ 
હૈયાને સમજાવી, હોઠોને સીવી લઈ 
કહેવું હોય એ ય તે ન કહીએ 
અમથા અમથા જ સાવ વેડફતાં આપણે આ 
મોતી શા શબ્દો અમોલા –

બોલવાથી ઘટતો હોય બોલ તણો મહિમા – 
તો બોલી બગાડવાનું શાને ? 
મૂંગા રહીએ ને તો ય દલડાંની વાત ઓલ્યું 
દલડું સાંભળશે એક કાને  
ઉનાળુ બપ્પોરે ઓશરીના છાયામાં 
જેવાં લપાઈ રહે હોલાં 

- તુષાર શુક્લ

Comments