નવરો, નિરાશ અને નિરુદ્દેશ ભટકતો યુવાન બોમ્બ કરતાં જરાય ઓછો જોખમકારક નથી. - ડો. ગુણવંત શાહ

Comments