આજે દુનિયા માં કેટલું ઝેર છે, જાને લોકો ને મારા થી શું વેર છે ? મારી કબર ઉપર લીલું ઘાસ જોઇને લોકો કેહ્શે, આને તો માર્યા પછી પણ લીલા લેહેર છે...

Comments