આવ રે વરસાદ, ઢેબરીયો વરસાદ, ઉની ઉની રોટલી ને કારેલા નું શાક. પણ મને તો કારેલા નું શાક નથી ભાવતું, પણ તોઈ આપડે આ પંક્તિ ગાવાં માં ક્યા વાંધો છે ?

Comments