હપ્પી દશેરા

  • આજે રજા હોવાથી અને ગઈ કાલે રાતે ગરબાં કર્યાં હોવાથી સવારે આરામથી 10 વાગ્યે ઉઠ્યો. 
  • થોડા ફાફળા - જલેબી ;-)
  • બપોરે કિરણને ભમરો કરડ્યો.

Comments