ભણતર અને શિક્ષણ વચ્ચે નો તફાવત

ભણતર અને શિક્ષણ વચ્ચે નો તફાવત એટલો કે ભણતર માણસને પૈસા કમાતા શીખવે અને શિક્ષણ માણસને જીવન જીવતા શિકવે.

- યશપાલસિંહ જાડેજા

Comments