દીકરી

હમણાં ફેસબુક પર આ મસ્ત ફોટો જોયો. અને એનું લખાણ ગમી ગયું તો વિચાર્યું કે મારા બ્લોગ પર શેર કરું. સ્ત્રોત : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430904520296280&set=a.182433588476709.60201.182354141817987


Comments