એનડ્રોઇડ જો ગુજરાત માં બની હોત ?

 મોબાઈલ ફોન ની લોકપ્રિય ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ "એનડ્રોઇડ" જો ગુજરાત માં બની હોત તો એના દરેક નવા વર્ઝન ના નામ કેવા હોત ?

Cupcake                     Chikki

Donut                         Doodh paak

Eclair                          Elaaichi

Froyo                         Faafda

Gingerbread               Gulaab Jamun

Honey Comb              Halvo

Icecream Sandwich    Ice Gola

Jelly Bean                  Jalebi


Cross Posted from my tech blog : Technological Notes

Comments