ઘણાં માણસો શ્વાન પાળે, ઘણાં બાવાઓ બ્રહ્મચર્ય પાળે :-)

- જય વસાવડા

Comments