એક ગુજરાતીને..ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZમાં કેવી રીતે કહેશો?

જુઓ આ રીતે.. American Born Confused Desi Emigrated From Gujarat, Housed In Jerseycity, Keeping Lots Of Motels, Named Omkarnath Patel, Quickly Reached Success Through Underhanded Vicious Ways, Xenophobic Yet Zestful..!

Source : દિવ્યભાસ્કર
દિવ્યભાસ્કર ને આ લેખ મોકલનાર નું નામ - પ્રીતિ દવે.

Comments