ઉધરસ થઇ ગઈ છે.

છેલ્લા એકાદ અઠવાડીયા થી ઉધરસ થઇ ગઈ છે. આજે થોડી વધુ લાગે છે. હમણાં થોડી વાર પહેલા કફ સીરપ પીધું.

Comments