ગાંધીનગર

ગાંધીનગર માં આવ્યે એક મહિના ઉપર થઇ ગયું. ગાંધીનગર માં હવે ધીમે ધીમે
ફાવી રહ્યું છે. એ સાથે સાથે ખર્ચાઓ પણ વધી રહ્યા છે. અમદાવાદ કરતા
ગાંધીનગર મોંઘુ લાગી રહ્યું છે. પણ અમદાવાદ ની સરખામણીએ ગાંધીનગર એકદમ
શાંત શહેર છે. રહેવાની મજા આવે. પણ બાઈક ન હોવાથી નાની નાની વસ્તુંઓ મને
પણ ઘણું ચાલવું પડે છે.

આ વર્ષે શિયાળો પણ ઘણો ચાલ્યો. હજું પણ રાત ના ઠંડક રહે છે. છેલ્લાં ઘણાં
વખત થી શર્દી થઇ ગઈ છે. મટતી જ નથી. વજન થોડું ઘટ્યું હોય એમ લાગે છે.

Comments