At hotel Pathikashram, Gandhinagar with Kirtirajsinh Zala, Jalpesh Vasa and Kiran Patel.

Comments