મંદિર પાસે નો મ્યુઝીકલ ફુવારો

થોડા દિવસો પહેલા હું અને જાગૃત રાતે ટાઉનશીપ માં ચાલવા નીકળ્યા'તા ત્યારે ઘણા વર્ષો પછી મંદિર પાસે નો ફુવારો કાર્યરત હાલત માં જોયો. જોઈ ને ઘણો આનંદ થયો અને નાનપણ ની યાદો તાજી થઇ.
Comments