પાછો ઘરે

કાલે રાતે ઘરે આવ્યો. ૩૦ મે સુધી PL છે. પણ ઘરે ખાલી ૧૬ મી મે સુધીજ રોકાવાનો છું. પછી બાકી નું PL પાછુ હોસ્ટેલ માં. PL ૩૦ મે સુધી છે. પછી પાછુ ૧૦ દિવસ કોલેજ જવાનું છે અને પછી ૧૪ મી જુન થી પરીક્ષા ચાલુ થવાની છે. 

Comments