આવતી કાલે ઉત્તરાયણ છે. અને હું અહી હોસ્ટેલ માં છું. એટલે કે આ વર્ષે
ઉત્તરાયણ નહિ મનાવી શકાય. આમ પણ હવે પતંગ ચાગાવાનો બહું ઉત્સાહ નથી
રહ્યો. નાનપણ માં બહું શોખ હતો. પણ દુઃખ એ વાત નું છે કે આ ઉત્તરાયણે
વાંચવું પડશે કારણ કે સોમવાર થી પરીક્ષાઓ ચાલુ થવાની છે. :-(

Tomorrow it's uttarayan. But this time I won't be able to fly kites as
I am in hostel. As such, I have lost interest in flying kites. Liked
it in my childhood. The only thing that is making me upset is that I
and other M.Tech students will have to study instead of flying kites
as our exams are starting from Monday. :-(

Comments