મમ્મી બાહારગામ થી આવે અને એને કામમાં થોડી રાહત રહે એ માટે મેં ૩-૪ દિવસ ના ભેગા થયેલા કપડા ધોયા આજે. પણ સાલો પેલો લુચ્ચો વરસાદ !!!! એને મારી બધી જ મેહનત પર પાણી ફેરવી દીધું. હજું તો મેં કપડા ધોઈ ને, નીતારીને, બાહાર સુકવવા માટે દોરી પર લટ્કાવ્યાજ હતા ત્યા જ સાલો ધોધમાર ટપકી પડ્યો અને બધા કપડા પાછા પાણી થી નીતરતા થઇ ગયા. હવે ત્યાજ રેહવા દીધા... અને પાછો અત્યારે વરસાદ બંધ થઇ ગયો. :(

Comments