દરેક પુરુષ ને સીતા જેવી પત્ની જોઈતી હોય છે અને દરેક સ્ત્રી ને રામ જેવા પતિ જોઈતા હોય છે, પણ એજ પુરુષ પોતે રામ જેવો થવા નથી માંગતો અને એજ સ્ત્રી સીતા જેવી થવા નથી માંગતી.

Comments